Chi tiết dự án GEF #2774

Mã dự án GEF 2774
Mã UNDP PMIS 3508
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Chương trình thích ứng dựa vào cộng đồng (CBA)
Quốc gia Toàn cầu
Khu vực Toàn cầu
Lĩnh vực trọng tâm Biến đổi khí hậu
Chương trình thực hiện SPA
Ngày tiếp nhận quy trình 2005-05-24
Ngày chấp thuận PDF-B 2005-05-24
Ngày chấp thuận 2006-08-28
Ngày CEO đồng thuận 2007-10-04
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 2008-02-21
Ngày dự án hoàn thành 2013-03-01
Tình trạng dự án Dự án hoàn thành
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác UNOPS
Mô tả
Giá trị PDF B
484,420 USD
Tài trợ cho dự án GEF
4,525,140 USD
Tài trợ của GEF
5,009,560 USD
Tổng đồng tài trợ
4,525,140 USD
Chi phí dự án
9,534,700 USD
Phí cơ quan GEF
500,956 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận)
4,525,140 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
4,525,140 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
9,534,700 USD
Các tài liệu liên quan