Chi tiết dự án GEF #2700

Mã dự án GEF 2700
Mã UNDP PMIS 3469
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Thực hiện chiến lược Phát triển bền vững vùng biển Đông Á (SDS-SEA)
Quốc gia Khu vực
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Vùng nước Quốc tế
Chương trình thực hiện 9
Chương trình chiến lược IW-2
Ngày tiếp nhận quy trình 2005-05-17
Ngày chấp thuận PDF-B 2006-03-14
Ngày chấp thuận 2007-06-14
Ngày CEO đồng thuận 2007-11-07
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 2007-12-28
Ngày hoàn thành dư án 2012-03-31
Tình trạng dự án Project Completion
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác IMO, UNOPS
Mô tả
Giá trị PDF B
700,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF
10,876,336 USD
Tài trợ của GEF
11,576,336 USD
Tổng đồng tài trợ
33,374,400 USD
Chi phí dự án
44,950,736 USD
Phí cơ quan GEF
1,041,870 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận)
10,876,336 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
33,374,400 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
44,950,736 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận)
1,041,870 USD
Các tài liệu liên quan