Chi tiết dự án GEF #2374

Mã dự án GEF 2374
Mã IBRD PO 80074
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Năng lượng vùng nông thôn II
Quốc gia Việt Nam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Biến đổi khí hậu
Chương trình thực hiện 5
Ngày tiếp nhận quy trình 2004-03-30
Ngày chấp thuận 2004-09-27
Ngày đồng thuận CEO 2005-02-09
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 2004-11-18
Ngày dự án hoàn thành 2014-06-30
Tình trạng dự án Dự án hoàn thành
Cơ quan GEF Ngân hàng Thế giới
Cơ quan thực hiện khác Đơn vị quản lý dự án MoI RE II
Mô tả  Mục tiêu phát triển của dự án Năng lượng vùng nông thôn II đề xuất là cung cấp cho các cộng đồng ở nông thôn được hưởng các chất lượng tốt hơn, dịch vụ điện với mức giá hợp lý, hiệu quả và bền vững. Mục tiêu môi trường toàn cầu của dự án là cắt giảm lượng khí nhà kính bằng cách loại bỏ các rào cản đối với việc duy trì mức độ hiệu quả cao hơn trong việc phân phối điện ở nông thôn. RE II đạt được mục tiêu  thông qua: (a) phục hồi và sửa chữa mạng lưới điện nông thôn, hiện có 1.000 xã và mở rộng mạng lưới điện bổ sung cho 200 xã (cơ sở); (b) tạo ra một khuôn khổ chính sách và năng lực để đảm bảo cho các hệ thống mới, cải thiện hệ thống một cách bền vững và duy trì ở mức độ hiệu quả cao; (c) Cải cách thể chế trong việc hỗ trợ thực hiện chiến lược điện khí hóa nông thôn quốc gia. Khi mạng lưới đã được cải tạo hoặc tạo mới, nó sẽ hỗ trợ đem lại hiệu quả kỹ thuật và tài chính cao nhất. Các hỗ trợ kỹ thuật, khung pháp lý, và cải cách thể chế của dự án sẽ thiết lập được các tiện ích phân phối chính thức cho các địa phương (LDUs) với nguồn hỗ trợ và kỹ thuật đủ để tiếp tục cung ứng các hoạt động và bảo trì hiệu quả. Dự án cũng sẽ được nhân rộng thực hiện cho các xã khác, huyện và tỉnh không tham gia trực tiếp.
Tình trạng thực hiện  Dự án đã được trình phê duyệt tới Hội đồng nhân dân vào năm 2004 và được chấp thuận vào tháng 9 năm 2004. Ngân hàng đã phê duyệt dự án ngày 18 tháng 11 năm 2004. Mặc dù dự án chưa bắt đầu thực hiện nhưng công tác chuẩn bị đang được diễn ra khá tốt với sự cam kết của Bên vay.
Tài trợ cho dự án GEF 5,250,000 USD
Tài trợ của GEF 5,250,000 USD
Tổng đồng tài trợ 273,840,000 USD
Chi phí dự án 279,090,000 USD
Phí cơ quan GEF 473,000 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận) 5,250,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận) 324,250,000 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận) 329,500,000 USD
Các tài liệu liên quan