Chi tiết dự án GEF #2368

Mã dự án GEF 2368
Mã IBRD PO 85393
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Phát triển Vận tải đô thị tại Hà Nội
Quốc gia Việt Nam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Biến đổi khí hậu
Chương trình thực hiện 11
Ngày tiếp nhận quy trình 2003-11-12
Ngày chấp thuận PDF-B 2004-03-18
Ngày chấp thuận 2006-08-01
Ngày đồng thuận CEO 2007-07-30
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 2007-09-11
Tình trạng dự án Đang thực hiện
Tổ chức GEF Ngân hàng thế giới
Tổ chức thực hiện khác Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng
Mô tả  Các mục tiêu phát triển của HUTDP giúp thành phố Hà Nội (a) nâng cao hiệu quả và hiệu suất của hệ thống giao thông, (b) xây dựng kế hoạch phát triển đô thị giao thông phù hợp với người dân. Mục tiêu chiến lược của GEF là thúc đẩy sự chuyển đổi bền vững giữa giao thông và kế hoạch phát triển đô thị, thúc đẩy sự nhân rộng các phương pháp tiếp cận trong nước và khu vực. Mục tiêu môi trường toàn cầu của dự án là giảm phát thải khí nhà kính tại Hà Nội liên quan đến giao thông vận tải.
Giá trị PDF B 350,000 USD
Tài trợ cho dự  án GEF 9,800,000 USD
Tài trợ của GEF 10,150,000 USD
Tổng đồng tài trợ 328,890,000 USD
Chi phí dự án 339,040,000 USD
Phí cơ quan GEF 913,500 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận) 9,800,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận) 294,900,000 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận) 305,050,000 USD
Các tài liệu liên quan