Chi tiết dự án GEF #2188

Mã dự án GEF 2188
Mã UNDP PMIS 2711
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Khu vực biển Đông Á: Phát triển và thực hiện quan hệ đối tác công tư trong môi trường đầu tư
Quốc gia Khu vực
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Vùng nước Quốc tế
Chương trình thực hiện 10
Ngày chấp thuận 2003-09-02
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 2004-09-13
Ngày hoàn thành dự án 2009-12-31
Tình trạng dự án Dự án hoàn thành
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác IMO
Mô tả
Tình trạng thực hiện
Tài trợ cho dự án GEF
1,000,000 USD
Tài trợ của GEF
1,000,000 USD
Tổng đồng tài trợ
808,500 USD
Chi phí dự án
1,808,500 USD
Phí cơ quan GEF
146,000 USD
Các tài liệu liên quan