Chi tiết dự án GEF #2172

Mã dự án GEF 2172
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Xúc tiến tài trợ cho các giải pháp trước mắt để xây dựng năng lực cho khu vực ưu tiên (Giai đoạn II)
Quốc gia Vietnam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Biến đổi khí hậu
Chương trình thực hiện EA
Ngày chấp thuận 2003-07-01
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 2003-09-04
Tình trạng dự án Đang thực hiện
Cơ quan GEF UNEP
Cơ quan thực hiện khác Việt Nam: Văn phòng Quốc gia về biến đổi khí hậu và bảo vệ Ozone (NICOP), Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Mô tả Dự án đang được thực hiện triển khai, các như hoạt động xây dựng năng lực tạm thời giữa truyền thông giai đoạn 1 và 2. Do đó nó được dùng để bổ sung cho các hoạt động của dự án giai đoạn 1, liên quan đến truyền thông giai đoạn 1, đồng thời làm cơ sở ban đầu cho Thông báo quốc gia lần thứ hai về UNFCCC.
Tình trạng thực hiện  Dự án đã hoàn thành và báo cáo thông tin về Ban Thư ký UNFCCC trong tháng 11 năm 2005.
Tài trợ cho dự án GEF 100,000 USD
Tài trợ của GEF 100,000 USD
Chi phí dự án 100,000 USD
Phí cơ quan GEF 15,000 USD
Các tài liệu liên quan