Chi tiết dự án GEF #2138

Mã dự án GEF 2138
Mã IBRD PO 79610
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Quản lý chất thải chăn nuôi ở Đông Á
Quốc gia Khu vực
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Vùng nước Quốc tế
Chương trình thực hiện 10
Ngày tiếp nhận quy trình 2003-06-13
Ngày chấp thuận PDF-B 2003-06-13
Ngày chấp thuận 2005-04-06
Ngày CEO đồng thuận 2006-02-22
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 2006-03-21
Ngày hoàn thành dự án 2011-12-31
Tình trạng dự án Dự án hoàn thành
Cơ quan GEF Ngân hàng Thế giới
Cơ quan thực hiện khác Bộ Tài chính Trung Quốc; Chính phủ tỉnh Quảng Đông- Trung Quốc; Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã- Thái Lan; Bộ Tài nguyên và Môi trường – Việt Nam; Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ
Mô tả
Tình trạng thực hiện
Giá trị PDF B
700,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF
7,000,000 USD
Tài trợ của GEF
7,700,000 USD
Tổng đồng tài trợ
17,010,000 USD
Chi phí dự án
24,710,000 USD
Phí cơ quan GEF
693,000 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận)
7,000,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
17,006,300 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
24,706,300 USD
Các tài liệu liên quan