Chi tiết dự án GEF #1902

Mã dự án GEF 1902
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự  án Phát triển và ứng dụng công cụ hỗ trợ quyết định để bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng di truyền trong chăn nuôi bản địa và giống loài hoang dã
Quốc gia Khu vực
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Đa dạng sinh học
Chương trình thực hiện 13
Ngày tiếp nhận quy trình 2003-06-13
Ngày phê duyệt PIF 2007-10-05
Ngày chấp thuận PDF-B 2003-06-13
Ngày chấp thuận 2007-11-16
Ngày CEO đồng thuận 2008-11-26
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 2009-03-10
Tình trạng dự án Dự án đang thực hiện
Cơ quan GEF UNEP
Cơ quan thực hiện khác Đại học Nông nghiệp Bangladesh, Cục Thú Nuôi và Di truyền học; Hội đồng Nghiên cứu Nông nghiệp Pakistan, Ban Khoa học về động vật; Đại học Peradeniya, Sở Khoa học về động vật, Sri Lanka
Mô tả
Giá trị PDF B
450,000 USD
Tài trợ cho dự án GEF
1,982,770 USD
Tài trợ của GEF
2,432,770 USD
Tổng đồng tài trợ
3,781,000 USD
Chi phí dự án
6,213,770 USD
Phí cơ quan GEF
243,277 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận)
1,982,770 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
3,971,000 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
6,403,770 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận)
243,277 USD
Các tài liệu liên quan