Chi tiết dự án GEF #1802

Mã dự án GEF 1802
Mã UNDP PMIS 2596
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Giới thiệu và phổ biến các kỹ thuật và phương pháp tốt nhất giảm thiểu rác thải y tế tránh rò rỉ đi-ô-xin và thủy ngân
Quốc gia Toàn cầu
Khu vực Toàn cầu
Lĩnh vực trọng tâm POPs
Chương trình dự án 14; 10
Chương trình chiến lược POPS-1; POPS-3
Ngày chấp thuận PDF-A 2002-11-11
Ngày tiếp nhận quy trình 2003-06-17
Ngày chấp thuận PDF-B 2005-01-11
Ngày chấp thuận 2006-08-01
Ngày CEO đồng thuận 2007-10-17
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 2008-05-24
Ngày hoàn thành dự án 2012-12-01
Tình trạng dự án Dự án hoàn thành
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác Bộ Y tế và Bộ Môi trường của các quốc gia tham gia hợp tác với HCWH và WHO
Mô tả
Tình trạng dự án
Giá trị PDF A
25,000 USD
Giá trị PDF B
699,948 USD
Tài trợ cho dự án GEF
10,326,455 USD
Tài trợ của GEF
11,051,403 USD
Tổng đồng tài trợ
13,544,437 USD
Chi phí dự án
24,595,840 USD
Phí cơ quan GEF
1,105,140 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận)
10,326,455 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
12,970,494 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
24,021,897 USD
Phí cơ quan GEF (CEO đồng thuận)
1,105,140 USD
Các tài liệu liên quan