Chi tiết dự án GEF #168

Mã dự án GEF 168
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Vấn đề kinh tế của hạn chế khí nhà kính – Giai đoạn 1
Quốc gia Toàn cầu
Khu vực Toàn cầu
Lĩnh vực trọng tâm Biến đổi khí hậu
Chương trình thực hiện EA
Ngày chấp thuận 1995-02-01
Ngày CEO đồng thuận 1996-01-18
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 1996-04-22
Ngày hoàn thành dự án 2000-07-30
Tình trạng dự án Dự án đã đóng
Cơ quan GEF UNEP
Cơ quan thực hiện khác RISO (UNEP Trung tâm hợp tác về năng lượng và môi trường)
Mô tả
Tình trạng thực hiện Dự án hoàn thành
Tài trợ cho dự án GEF
3,000,000 USD
Tài trợ cho GEF
3,000,000 USD
Tổng đồng tài trợ
270,000 USD
Chi phí dự án
3,270,000 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận)
3,000,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
270,000 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
3,270,000 USD
Các tài liệu liên quan