Chi tiết dự án GEF #1490

Mã dự án GEF 1490
Mã UNDP PMIS 992
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Dự án bảo tồn ĐDSH và sử dụng bền vững đất ngập nước hạ lưu sông Mekong
Quốc gia Khu vực
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Đa dạng sinh học
Chương trình thực hiện 2
Ngày tiếp nhận quy trình 1997-04-01
Ngày chấp thuận PDF-B 1997-10-03
Ngày phê duyệt bổ sung PDF-B 2001-08-16
Approval Date 2001-12-07
Ngày CEO đồng thuận 2004-06-10
Ngày đồng thuận cơ quan GEF 2004-07-19
Ngày hoàn thành dự án 2009-11-17
Tình trạng dự án Dự án hoàn thành
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác Văn phòng UNDP Lào
Mô tả
Tình trạng thực hiện
Giá trị PDF B
347,600 USD
Tài trợ cho dự án GEF
4,110,000 USD
Tài trợ của GEF
4,534,600 USD
Tổng đồng tài trợ
9,360,000 USD
Chi phí dự án
13,894,600 USD
Phí cơ quan GEF
296,642 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận)
4,109,134 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
9,064,487 USD
Chi phí dự án (CEO đồng thuận)
13,598,221 USD
Các tài liệu liên quan