Chi tiết dự án GEF #1340

Mã dự án GEF 1340
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Thúc đẩy hiệu quả năng lượng công nghiệp thông qua Sản xuất sạch/Hệ thống quản lý môi trường khung
Quốc gia Toàn cầu
Khu vực Toàn cầu
Lĩnh vực trọng tâm Biến đổi khí hậu
Chương trình thực hiện 5
Ngày chấp thuận 2001-10-15
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 2001-11-12
Ngày dự án hoàn thành 2005-10-31
Tình trạng dự án Dự án đã đóng
Cơ quan GEF UNEP
Cơ quan thực hiện khác UNEP
Mô tả
Tình trạng thực hiện Dự án hoàn thành
Tài trợ cho dự án GEF
950,000 USD
Tài trợ của GEF
950,000 USD
Tổng đồng tài trợ
1,765,000 USD
Chi phí dự án
2,715,000 USD
Phí cơ quan GEF
146,000 USD
Dự án GEF (CEO đồng thuận)
950,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận)
1,765,000 USD
Các tài liệu liên quan