Chi tiết dự án GEF #1296

Mã dự án GEF 1296
Mã IBRD PO 59144
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Hành lang xanh
Quốc gia Vietnam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Đa dạng sinh học
Chương trình thực hiện 3
Ngày chấp thuận 2003-05-21
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 2003-09-02
Ngày hoàn thành dự án 2008-12-31
Tình trạng dự án Dự án hoàn thành
Cơ quan GEF Ngân hàng Thế giới
Cơ quan thực hiện khác WWF Indo China
Mô tả  Dự án này sẽ cung cấp thêm các nguồn lực cần thiết để giải thích và đảm bảo rằng bằng cách cải thiện việc quản lý hiệu quả các cảnh quan, các mục tiêu bảo tồn toàn cầu có thể duy trì lợi ích cho cộng đồng địa phương và ngân sách tỉnh. Dự án này sẽ nâng cao năng lực và thúc đẩy chính quyền địa phương cùng hợp tác bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Tình trạng thực hiện Các thỏa thuận tài trợ đã được ký kết giữa Ngân hàng và Chính phủ trong tháng Tám năm 2003. Nhóm nghiên cứu WWF đã được thành lập để thực hiện dự án. Một số cuộc họp với Văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội đã diễn ra để làm rõ vai trò và trách nhiệm của cả hai bên, chuyến tham quan đến Huế đã được tổ chức để họp mặt giữa chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế và các đối tác. Giám đốc dự án quốc gia đã được bổ nhiệm, thành lập nhóm công tác cấp tỉnh và cố vấn trưởng. Kế hoạch nghiên cứu ban đầu được phát triển và thực hiện. Tuyển các cán bộ dự án, mua sắm thiết bị văn phòng và phương tiện được tiến hành. Tài chính được quản lý và kiểm soát như trong thỏa thuận. Dự án đang đi đúng hướng.
Tài trợ cho dự án GEF 998,634 USD
Tài trợ của GEF 998,634 USD
Tổng đồng tài trợ 1,062,731 USD
Chi phí dự án 2,061,365 USD
Phí cơ quan GEF 146,000 USD
Các tài liệu liên quan