Chi tiết dự án GEF #1030

Mã dự án GEF 1030
Mã UNDP PMIS 2152
Nguồn tài trợ Quỹ ủy thác GEF
Tên dự án Tạo hành lang liên kết và quản lý bền vững VQG Kon Ka Kinh và KBT thiên nhiên Kon Chư Răng
Quốc gia Việt Nam
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương
Lĩnh vực trọng tâm Đa dạng sinh học
Chương trình thực hiện 3; 12
Ngày chấp thuận PDF-A 2001-04-27
Ngày chấp thuận 2004-02-24
Ngày chấp thuận cơ quan GEF 2006-09-12
Ngày hoàn thành dự án 2010-11-30
Tình trạng dự án Dự án hoàn thành
Cơ quan GEF UNDP
Cơ quan thực hiện khác Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai (PPC)
Mô tả Các hoạt động PDF-A sẽ quyết định cách tiếp cận của dự án dựa trên đánh giá về giá trị khai thác gỗ bền vững trong khu vực khai thác và sự ưu đãi của ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Tất cả các lựa chọn được chọn, dự án bao gồm quản lý bền vững tài nguyên rừng bằng cách cải thiện việc khống chế các bon và tăng cường bảo tồn nước và đất như một phương pháp để giảm khí nhà kính và cải tạo suy thoái đất. Mục đích của dự án này là thiết lập một nền tảng hỗ trợ và quản lý để duy trì tính nguyên vẹn sinh học và kết nối khu bảo tồn Kon Ka Kinh (KKK) với Kon Cha Rang (KCR).

Mục tiêu của dự án là bảo tồn lâu dài các thuộc tính sinh học độc đáo ưu tiên của cảnh quan Trung Trường Sơn. Việc thành lập khu bảo tồn thiên nhiên KKK và KCR là một đóng góp quan trọng trong mục tiêu này, một cá thể riêng biệt là quá nhỏ để duy trì quần thể cho tất cả các loài, đặc biệt là phạm vi loài có mật độ thấp, ví dụ như Hổ Panthera tigris. Vì vậy, để thực hiện mục tiêu, điều cần thiết mà khu bảo tồn KKK, KCR và việc can thiệp vào các lâm trường cần được quản lý một cách phù hợp với việc duy trì tính toàn vẹn sinh học. Do đó, mục đích của dự án là thiết lập một nền tảng hỗ trợ và quản lý để duy trì tính toàn vẹn sinh học và kết nối khu bảo tồn thiên nhiên KKK và KCR.

Tình trạng thực hiện Ban quản lý dự án đã được trang bị đầy đủ cùng với thủ tục NEX. Một STA mới bán thời gian đã được tuyển dụng gần đây và thanh toán cho chuyên thăm đầu tiên tới khu vực dự án vào tháng trước. Trong quý này, dự án KKK-KCR tập trung vào các hoạt động: 1. Đánh giá nhu cầu đào tạo, 2. Đào tạo tiếng dân tộc và máy tính, 3. Phân tích cơ hội để cải thiện Ban bảo vệ lâm nghiệp cộng đồng, 4. Đánh giá năng lực hiện có và thủ tục để xác định cơ hội và hạn chế cho việc điều phối. Tỷ lệ giao dự án không được cao so với hai quý trước do một vài lý do (i) sự vắng mặt của STA và phiên dịch (khi được tuyển dụng với sự hỗ trợ từ UNV) (ii) không quen với NEX của Ban quản lý dự án.. Các hoạt động chính sẽ diễn ra trong quý III và quý IV được dự kiến sẽ thúc đẩy việc cung cấp để đáp ứng các mục tiêu ngân sách hàng năm.
Giá trị PDF A 24,500 USD
Tài trợ cho dự án GEF 875,000 USD
Tài trợ của GEF 899,500 USD
Tổng đồng tài trợ 2,089,000 USD
Chi phí dự án 2,988,500 USD
Phí cơ quan GEF 146,000 USD
Tổng đồng tài trợ (CEO đồng thuận) 2,652,000 USD
Các tài liệu liên quan